INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Belzacka PT Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz spółki powiązane kapitałowo, osobowo i organizacyjnie danych osobowych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz
na świadczenia usług dodatkowych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „RODO”).

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane osobowe. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszych usług. Dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do niezbędnych celów, w których są przetwarzane.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące dane osobowe:

a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres zamieszkania lub pobytu
e) płeć
f) PESEL
g) Numer Identyfikacji Podatkowej
h) miejsce urodzenia
i) stan cywilny
j) dane o płatnościach.

Jeżeli przetwarzamy inne dane osobowe dotyczące Twojej osoby, to dane te są powiązane z innym adresem email, z którego korzystasz.  W takiej sytuacji otrzymałeś również albo niebawem otrzymasz dodatkową informację o przetwarzaniu Twoich danych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki powiązane osobowo i kapitałowo:

1) spółka pod firmą: Belzacka PT Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (kod: 97-300), ul. Gabriela Narutowicza 12 lok 2, KRS: 0000754270, NIP: 7712903446, REGON: 381652664;

2) spółka pod firmą: PT Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (kod: 97-300), ul. Gabriela Narutowicza
12 lok 2, KRS: 0000578367, NIP: 7543098923, REGON: 362619147; (dalej łącznie jako „Administrator”).

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze spółki, które są ze sobą powiązane kapitałowo, osobowo i organizacyjnie, a także dla zapewnienia wysokiej jakości
oferowanych przez nas usług, przyjęliśmy model współadministrowania danymi. Na mocy porozumienia pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami, każda ze spółek, zwana dalej
współadministratorem, ma takie same obowiązki i uprawnienia względem przetwarzanych danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. współadministratorzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z zawarciem porozumienia dane osobowe będą przetwarzane na takich samych zasadach przez wszystkich współadministratorów. We wszystkich spółkach obwiązuje ta sama Polityka Prywatności. Na jej podstawie administrujemy danymi osobowymi z zachowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów bezpieczeństwa. Każdy ze współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych.  Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny współadministrator.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

a) przesyłając email na adres: daneosobowe@belzacka.pl lub
b) pisemnie, pocztą na adres: ul. Gabriela Narutowicza 12 lok 2, 97-300 Piotrków Trybunalski,
z dopiskiem “Ochrona Danych Osobowych”.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:
– wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. świadczenia usług, obsługi zleceń, rozpatrywania reklamacji);
– wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej);
– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami klientów lub osób trzecich);
– marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów (np. marketing usług i produktów podmiotów  trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).


DO JAKICH ODBIORCÓW PRZEKAZYWANE BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz naszych usług, dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, zarządcom i/lub administratorom budynków, wspólnotom mieszkaniowym, bankom, biurom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze współadministratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

JAKIE MASZ PRAWA I JAK MOŻESZ Z NICH SKORZYSTAĆ?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas e-mail albo wyślij żądanie pocztą.

1/ Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2/ Prawo do sprostowania

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

3/ Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych  osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać, przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
b) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych,
c) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie, która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

4/ Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 

5/ Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6/ Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7/ Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

KATEGORIE DANYCH. WYMÓG PODANIA DANYCH. KONSEKWENCJE BRAKU PODANIA DANYCH.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Jest to istotne ponieważ nie mając niektórych danych nie możemy świadczyć usług na Twoją rzecz – przykładem może być niezbędność  adresu e-mail dla świadczenia usługi drogą elektroniczną.

JAKIE SĄ CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I PRZEZ JAKI
OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:
1. Cele przetwarzania danych: wykonanie umowy na linii Administrator – klient (tymi umowami są najczęściej umowy rezerwacji, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży, umowy o wykończenie wnętrz),
Podstawy prawne:
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest klient

Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, obsługi gwarancji/rękojmi, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z  aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Cele przetwarzania danych:
– pomiary statystyczne
– marketing produktów i usług Administratora.
Podstawy prawne:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania:
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

3. Cele przetwarzania danych:
marketing dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich.
Podstawy prawne:
art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda
Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.

INFORMACJA O „COOKIES”

I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Serwis (oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie (belzacka.pl)nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia (oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu) użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi.

3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
a) Cookies sesyjne (session cookies): są to pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia użytkownika.
b) Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies i pozostają tam do momentu ich usunięcia.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia użytkownika.
c) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

d) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
e) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
f) „funkcjonalne”pliki Cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
g) „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Serwisu. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
– rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
– zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik,
– zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
b) uwierzytelnienia użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji:
– utrzymania sesji po zalogowaniu użytkownika Serwisu – brak konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu;
– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d) zapamiętania lokalizacji użytkownika w zakresie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e) analiz i badań oraz audytu oglądalności celem tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

2. Administrator Serwisu wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
– Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
– HotJar [administrator cookies: HotJar  Ltd. z siedzibą  Malcie]
b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych:
– Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Do decyzji użytkownika należy akceptacja obecności plików Cookies. Jednym ze sposobów są ustawienia przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną
kontrolę większości plików Cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki. Na podanych poniżej stronach można uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:

– Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
– Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
– Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Apple Safari – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL
– Windows Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt.